Privacyverklaring

Om te zien via welke weg bezoekers op onze site terecht zijn gekomen maken wij gebruik van cookies (Google analytics). Het doel hiervan is om na te gaan via welke weg, social media of andere website, bezoekers op onze site zijn uitgekomen. We verzamelen deze gegevens voor communicatie doeleinden. Deze gegevens zijn niet herleidbaar naar individuele bezoekers.

Sollicitanten
In ons ziekenhuis worden meerdere persoonsgegevens verwerkt. Dit document richt zich op de persoonsgegevens van sollicitanten. 
Er worden verscheidene gegevens van sollicitanten verwerkt en opgeslagen binnen ons ziekenhuis. Het kan gaan om NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats).

Naast onze nationale wetgeving is per 25 mei 2018 ook de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze AVG wordt ook wel de Europese Privacy Verordening genoemd. Het is een verordening van de Europese Unie en dat betekent dat die zich rechtstreeks richt tot alle ziekenhuizen, bedrijven en organisaties in de EU-landen. Dus net zoals het ziekenhuis zich moet houden aan Nederlandse wetgeving die van toepassing is op ziekenhuizen en werkgevers, moet het Laurentius Ziekenhuis zich ook houden aan wat er in de Europese AVG staat. 
Een van de zaken die de AVG verplicht stelt, is dat we je goed informeren over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dat doen we in het Laurentius onder andere door deze online privacyverklaring. 

Wie is er in het Laurentius Ziekenhuis verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens? 
Binnen het Laurentius Ziekenhuis is de Raad van Bestuur de eindverantwoordelijke voor een goede en zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. 

Wie en wat is de Functionaris Gegevensbescherming (FG)? 
De FG is een privacy toezichthouder die ook de toepassing en naleving van de AVG in de gaten houdt. De FG controleert regelmatig of jouw gegevens nog altijd juist worden verwerkt en of er geen onbevoegden toegang hebben tot uw gegevens. De Functionaris Gegevensbescherming is te bereiken via FunctionarisGegevensbescherming@lzr.nl 

Met welke doeleinden en onder welke rechtsgrond verwerken wij je gegevens? 
Wij verwerken je persoonsgegeven in verband met de sollicitatieprocedure, omdat je deze gegevens aan ons in dat kader verstrekt hebt en je daarmee dus toestemming hiervoor hebt gegeven. De gegevens zullen uitsluitend verwerkt worden in het kader van deze sollicitatieprocedure. Mocht je echter aangenomen worden, dan worden deze gegevens ook automatisch onderdeel van je personeelsdossier.

Hoe wordt met je gegevens omgegaan?
Er wordt altijd vertrouwelijk omgegaan met je persoonsgegevens. 
Je persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is. 

Hoe lang bewaren we je gegevens? 
Heb je als sollicitant de functie niet gekregen? Dan worden je gegevens uiterlijk 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure verwijderd.
Als sollicitant kun je toestemming geven om je gegevens langer te bewaren. Bijvoorbeeld omdat er op een later tijdstip mogelijk een passende functie komt. Hiervoor hanteren wij een bewaringstermijn van 6 maanden. 

Wat zijn je rechten als betrokkene?
Je hebt de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van je gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven. 

Je hebt het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken. 
Heb je eerder je toestemming gegeven voor een bepaalde verwerking van je gegevens dan mag je daar op een later tijdstip altijd jouw toestemming weer voor intrekken. 

Je kunt als betrokkene altijd een klacht indienen bij de relevante privacytoezichthouder. 
Sollicitanten kunnen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) klachten indienen over de manier waarop wij met je gegevens omgaan. De AP is verplicht deze klachten te behandelen.